รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ
เขมภัช เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ รับ บริการ ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย คนแก่ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ หรือ ความจำเสื่อม ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วย มีสถานที่พักอยู่ กรุงเทพ และต้องการพำนักอยู่ กรุงเทพ บริการดูแลอย่างทั่วถึง โดย แพทย์ (ประจำศูนย์) พยาบาล มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ประเมินภาวะการเจ็บป่วยเบื้องต้น ดูแล กิจวัตรประจำวัน การขับถ่าย การทำแผลหากมี อาหารที่เหมาะสมถูกหลักโภชนาการ

รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ098 294 9883รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพเขมภัช เนอร์สซิ่งโฮมรับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพkhemmapat

รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพรับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพรับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ
รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ

เปิดทำการทุกวันเพื่อความสะดวก ในการให้และรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ดูแลทุกท่านดุจญาติมิตร อบอุ่นใกล้ชิด 24 ชั่วโมง

 • รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ
 • รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ
 • รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ

ให้การดูแล โดย แพทย์ (ประจำศูนย์) พยาบาล จบการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง การพยาบาลผู้สูงอายุ ศิริราช

รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ
รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ
รับดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพ, รับดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัมพาต กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด กรุงเทพ, รับดูแลผู้ป่วยต้องการทำกายภาพบำบัด กรุงเทพ

บริการของเรา


เขมภัช เนอร์สซิ่งโฮม ดำเนินการให้บริการ โดย แพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญการ รับดูแล:

 • ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองได้ และ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
 • ผู้สูงอายุ ที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ ต้องการทำ กายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วย ที่ให้อาหาร ทางสายยาง
 • ผู้ป่วย เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน
 • ผู้ป่วย ใส่ สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วย สมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วย ที่มี แผลกดทับ
 • ผู้ป่วย ที่ไม่รู้สึกตัว
 • ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้น ที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต โรคกระดูกพรุน ฯลฯ

การให้บริการของเรา


 • ประเมินภาวะการเจ็บป่วยเบื้องต้นโดยแพทย์
 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เพื่อคงไว้ซึ่ง สุขอนามัยที่ดี เช่น อาบน้ำ สระผม การดูแล ช่องปากและฟัน เล็บมือ เล็บเท้า ฯลฯ
 • ดูแลเรื่องการ ขับถ่าย ทำแผล (ประเมินแผลโดยศัลยแพทย์) ตรวจวัด สัญญาณชีพ (อุณภูมิร่างกาย ชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิต)
 • ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสม ถูกหลักโภชนาการ และ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หรือ ตามโรคของผู้สูงอายุและผู้ป่วย รวมถึง การจัดยาให้รับประทานตามมื้อ
 • ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ฟัง สวดมนตร์ไหว้พระก่อนนอน ออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และ กายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • คัดกรองภาวะสมองเสื่อมและทำกิจกรรมป้องกัน ภาวะสมองเสื่อม

หลักฐานที่ต้องนำมา ก่อนการเข้าพัก


 1. สำเนาบัตรประชาชน ของ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย 1 ชุด (ญาติอีกสองท่าน ท่านละ 1 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย (ญาติอีกสองท่าน ท่านละ 1 ชุด)
 3. ประวัติการรักษา และ ยาเดิมที่ต้องรับประทานต่อเนื่อง (ถ้ามี)

อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการ รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น 21,000-23,000 บาท / เดือน

เขมภัช เนอร์สซิ่งโฮม นนทบุรี

บนแผนที่กูเกิล คลิกเปิดแผนที่กูเกิ้ล เลือกเส้นทาง เดินทางตาม GPS